GİRİŞ YAPIN
E-posta Adresi
:
Şifre
:
EN
Tecrübeyi Güvenle Buluşturan Teknoloji
Anasayfa     Politikalarımız     Sosyal Uygunluk Politikamız
Sosyal Uygunluk Politikamız
Sosyal Uygunluk Politikamız Emko Elektronik San. ve Tic A.Ş olarak;

Sosyal uygunluk politikamız, tüm paydaşlarımızla birlikte temel değerlerimizde de yerini alan takım çalışması hedefiyle yürütülmesini hedefleyen standartları kapsamaktadır. Hedefimiz; sosyal uygunluk politikamızı firma kültürü haline getirerek, işletmemizin tüm süreçlerinde uygulamaktır. Buradan hareketle; sosyal uygunluk standartları ile ürün ve hizmet sağlamanın yanında oluşturduğumuz bu politika ile Emko Elektronik San ve Tic. A.Ş. olarak; çalışanlarımızın kanunlar kapsamındaki tüm haklarını korumayı ve tesis etmeyi, çalışanlarımızla açık kapı politikamız çerçevesinde açık ve doğru iletişim kurmayı, her bir çalışanımızın ayrı bir değere sahip olmasını ve önemsenmesini, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kanun, yönetmelik ve kurallara uymayı, çevre ve tabiatın korunmasına duyarlı olmayı taahhüt etmekteyiz.

Sosyal uygunluk politikamız; tüm çalışanlarımıza oryantasyon eğitimleri veya iletişim kanalları aracılığı (pano, internet sitesi vb.)ile duyurulur. Tüm paydaşlarımıza bilgilendirme yapılır.

Bu politika kapsamında, tüm çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız istek, öneri, talep ve şikâyetlerini dile getirirken veya sonrasında herhangi bir yaptırım veya farklı bir uygulamaya tabi tutulmaz. Bu kapsamda; istek, öneri, talep ve şikâyetlerini aylık toplantılarda, iki ayda bir yapılan süreç toplantılarında ve açık kapı politikamız kapsamında bireysel olarak iletebilirler. İletilen her türlü görüş, istek, şikâyet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır.

Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki konuları kapsar:

 1. Zorla Çalıştırmama (Gönüllü Çalışma)
 2. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)
 3. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)
 4. İşe Alma ve İstihdam
 5. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi)
 6. Çalışma Saatleri, Dinlenme Günleri ve Tatiller ve Ücretler
 7. Etik İş Davranışı
 8. İş ve İşçi Disiplini
 9. Sağlık ve Güvenlik
 10. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık
 11. Çevre ve Tabiatın Korunması
 1. Zorla Çalıştırmama (Gönüllü Çalışma)

Firmamızda hiçbir çalışanımız kendi isteği dışında zorla çalıştırılamaz. Kurulan iş ilişkisi gönüllülük esasına ve iş sözleşmesine dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda yasada belirtilen süreler saklı kalmak koşulu ile işveren ve firma engel oluşturamaz, erteleyemez. Çalışanlarımızın her türlü kişisel ve özel nitelikli verisi KVKK politikamız kapsamında korunur ve yasaların belirttiği biçimde saklanır. 

 1. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

Firmamızda stajyer, kursiyer gibi zorunlu haller dışında 18 yaşın altında bireylerin çalıştırılması söz konusu değildir ve kabul edilemez. stajyer, kursiyer gibi zorunlu hallerde yasal minimum çalışma yaşı dikkate alınır.

 1. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

Firmamız tüm çalışanlarına eşit mesafede davranmayı taahhüt eder. Bu kapsamda çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza ve stajyerlerimize Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve diğer ilgili kanunlarda belirtilen çerçevede tüm hakları korunmaktadır.  Fırsat eşitliği, dil, din ırk, köken, mezhep, yaş, cinsiyet vb. ayrımcılık konuları hassasiyetle yaklaşılmaktadır. Her türlü ayrımcılığa karşı işe alım aşamasından, çalışanın işten ayrıma sürecine kadar her aşamada gerekli duruş sergilenmekte ve yaptırımlar uygulanmaktadır.

 1. İşe Alma ve İstihdam

Çalışan adayları iş ilanında hiçbir ayrıma tabi tutulmazlar. İşe alımlar tamamı ile işe uygun yetkinlik, eğitim, iş deneyimi, temel yetkinlik sınavlarının sonuçları vb. çalışan adayının sunmuş olduğu reel/ soyut olmayan (ayrımcılık başlığı altına girmeyen) verilerle gerçekleştirilmektedir.

 1. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

Firmamızda işe başlamayı kabul eden işçi ile işveren arasında iş sözleşmesi yazılı hazırlanır. İşçinin rızası ile imzalanır ve iş ilişkisi kurulur. Firma kural ve uygulamaları oryantasyon eğitimleri kapsamında çalışana bildirilir.

 1. Çalışma Saatleri, Dinleme Günleri, Tatiller ve Ücretler (Ücret / Maaş)

Firmamız; çalışanların yetkinlikleri, çalışacakları görev tanımı ve kıdemleri gibi birçok veriyi dikkate alarak adil ücret uygular. Performans değerlendirmesi sonuçlarına göre düzenli olarak gerekli artışları yapar. Tüm çalışanlarımız yetkinlikleri ölçüsünde gelişim ve kariyer fırsatlarına sahiptir. 

İş kanunundan kaynaklanan çerçevede, çalışma saatlerini haftalık 45 saat olacak şekilde düzenlemiştir. Fazla mesai ve yan ödemeler yürürlükteki yasalar ve iş sözleşmesinin kapsamına uygunluk göstermektedir.  Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılmazlar. Haftada 45 saatlik çalışma sonrası hafta tatili verilir. 

 1. Etik İş Davranışı

Firmamızda herhangi bir şekilde yolsuzluk, rüşvet, zimmet vb yüz kızartıcı suça müsaade edilmez.

 1. İş ve İşçi Disiplini

İşletmemiz tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları uygulanır.  Bu kapsamda çalışanın ücretinden ve diğer haklarından herhangi bir kesinti yapılmaz. Tüm çalışanlarımız firmamızın temel değerleri kapsamında oryantasyon eğitiminden itibaren bilgilendirilir ve disiplin konuları kendilerine “Oryantasyon El Kitabı, İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği “Kitapçığımızda yazılı olarak iletilir. Tüm çalışanlarımızın çalışma kuralları talimatlarına uygun davranarak çalışmalarını yürütmesi beklenir.

 1. Sağlık ve Güvenlik

6331 sayılı İSG Kanunu kapsamında işyeri tanımı içerisinde olan her alanda tüm çalışanlarımız, stajyerlerimiz iş kazası ve meslek hastalıkları risklerinin minimum seviyede tutulduğu ortamlarda faaliyet gösterirler. Riskin indirgenemediği durumlarda kişisel koruyucu donanımlar temin edilir. Çalışanlarımızın ve stajyerlerimizin sağlık, huzur ve güvenliği sağlanarak, verimli bir çalışma ortamı gerçekleştirilir. Yasal mevzuatlarda belirtilen tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları firma çalışanları ve stajyerleri ile işbirliği içerisinde uygulanmaktadır.

Firmamızın en önemli değerlerinden biri de şiddet, yazılı-sözlü-fiziki taciz, tehdit, istismar ve rahatsız edici eylemlerin olmadığı ve affedilmediği bir ortam sunmaktır. Bu konuda üstün bir özen ve dikkat vardır.

 1. Toplum ve Paydaşlarla Bağlılık

Tüm paydaşlarımızın görüş ve önerilerini dinlemeye dikkat ederiz. Bu çerçevede tüm çalışanlarımıza açık kapı politikamız çerçevesinde tüm yönetim kademesinin kapıları ve algıları açıktır. Politikamızda da belirttiğimiz üzere çalışanlarımız; istek, öneri, talep ve şikâyetlerini aylık toplantılarda, iki ayda bir yapılan süreç toplantılarında ve açık kapı politikamız kapsamında bireysel olarak iletebilirler. İletilen her türlü görüş, istek, şikâyet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır.

 1. Çevre ve Tabiatın Korunması

Emko Elektronik olarak Çevre ve Tabiatın Korunması Politikamız,

Firmamızın gerçekleştirdiği tüm üretim ve hizmetlerinde tüm çevre kanun ve yönetmeliklerine tam uyum sağlamaktadır.

Emko Elektronik Çevre ve Tabiatın Korunması Politikasını hayata geçirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar:  

 • Çevre ve elektronik ile ilgili yasa, yönetmelik ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, çevreyi korumayı, Proses ile ilgili araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi,
 • Atıkları mümkün olduğu kadar azaltarak uygun kriterlerde geri dönüşümünü sağlamayı,
 • Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek çevre sorumluluk bilincini artırmayı,
 • İlgili tüm taraflar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı,hedeflemekte ve taahhüt etmektedir.

Emko Elektronik, Çevre ve Tabiatın Korunması Politikasını  hayata geçirmek için kaynakların sağlanacağını garanti etmekte ve tüm çalışanlarını bu sisteme destek vermeye çağırmaktadır.

Firmamız, AEEE Yönetmeliği kapsamında 5.Grup (Aydınlatma ekipmanları) ve 6.Grup (Küçük ev aletleri, elektrikli ve elektronik aletler, oyuncaklar, spor ve eğlence ekipmanları, izleme ve kontrol aletleri) ürünlerin atık yönetimi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yetkilendirilmiş Kuruluş üyesi olup, AEEE kapsamına uygun elektronik atık yönetimi faaliyetlerini yürütür.